Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Czy dzisiaj jest sens wybierać kierunki humanistyczne?

edited października 2013 in Inne
Widząc, co się dzieje na rynku pracy, chyba nie ma sensu przez kilka jeszcze lat wybierać kierunki typu: filologia polska, politologia, kulturoznawstwo itp.... ciężko z pracą. Widać to nawet po przedmiotach zdawanych na maturze, zdecydowana przewaga: biologii, fizyki, chemii, matematyki na PR
Teraz króluje praktyka -zwłaszcza kierunki techniczne.
Co wy na to?
Sign In or Register to comment.