Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Czy bęDą gDzieś dZisIaj te tEsty??

edited październik 2008 in Archiwum
Nie wiecie czy gdzieś dzisiaj w necie będą już te testy?? jAk wiEcie tO dAjcIE zNać, Bo bYm sE chciAła SpRaWdzIć :)

Comments

This discussion has been closed.